Publications

After UCLA Pharmacology Appointment

 1. On-Demand Drug Release System for In Vivo Cancer Treatment through Self-Assembled Magnetic Nanoparticles

  Jae-Hyun Lee, Kuan-Ju Chen, Seung-Hyun Noh, Mitch Andr Garcia, Hao Wang, Wei-Yu Lin, Heeyeong Jeong, Brian Junoh Kong, David B. Stout, Jinwoo Cheon, Hsian-Rong Tseng
  Angewandte Chemie International Edition, 2013, 52, 4384-4388
  DOI: 10.1002/anie.201207721

 2. High-Purity Prostate Circulating Tumor Cell Isolation by a Polymer Nanofiber-Embedded Microchip for Whole Exome Sequencing
  lcm-polymer-toc

  Libo Zhao, Yi-Tsung Lu, Fuqiang Li, Kui Wu, Shuang Hou, Juehua Yu, Qinglin Shen, Dongxia Wu, Min Song, Wei-Han OuYang, Zheng Luo, Tom Lee, Xiaohong Fang, Chen Shao, Xun Xu, Mitch A. Garcia, Leland W. K. Chung, Matthew Rettig, Hsian-Rong Tseng, Edwin M. Posadas
  Advanced Materials, 2013, Early View
  DOI: 10.1002/adma.201205237

 3. Specific Capture and Release of Circulating Tumor Cells Using Aptamer-Modified Nanosubstrates
  aptamer-TOC

  Qinglin Shen, Li Xu, Libo Zhao, Dongxia Wu, Yunshan Fan, Yiliang Zhou, Wei-Han OuYang, Xiaochun Xu, Zhen Zhang, Min Song, Tom Lee, Mitch A. Garcia, Bin Xiong, Shuang Hou, Hsian-Rong Tseng, Xiaohong Fang
  Advanced Materials, 2013, Early View
  DOI: 10.1002/adma.201300082

 4. Polymer Nanofiber-Embedded Microchips for Detection, Isolation, and Molecular Analysis of Single Circulating Melanoma Cells
  polymer-chip-toc

  Shuang Hou, Libo Zhao, Qinglin Shen, Juehua Yu, Charles Ng, Xiangju Kong, Dongxia Wu, Min Song, Xiaohong Shi, Xiaochun Xu, Wei-Han OuYang, Rongxian He, Xing-Zhong Zhao, Tom Lee, Charles Brunicardi, Mitch André Garcia, Antoni Ribas, Roger S. Lo, Hsian-Rong Tseng
  Angewandte Chemie International Edition, 2013, 52, 3379–3383
  DOI: 10.1002/anie.201208452

 5. Capture and Stimulated Release of Circulating Tumor Cells on Polymer-Grafted Silicon Nanostructures
  toc-polymer-grafter-silicon

  Shuang Hou, Haichao Zhao, Libo Zhao, Qinglin Shen, Kevin S. Wei, Daniel Y. Suh, Aiko Nakao, Mitch A. Garcia, Min Song, Tom Lee, Bin Xiong, Shyh-Chyang Luo, Hsian-Rong Tseng, Hsiao-hua Yu
  Advanced Materials, 2013, 25, 1547–1551
  DOI: 10.1002/adma.201203185

 6. The therapeutic efficacy of camptothecin-encapsulated supramolecular nanoparticles

  Kuan-Ju Chen, Li Tang, Mitch André Garcia, Hao Wang, Hua Lu, Wei-Yu Lin, Shuang Hou, Qian Yin, Clifton K.-F. Shen, Jianjun Cheng, Hsian-Rong Tseng
  Biomaterials, 2012, 21, 1162-1169
  DOI: 10.1016/j.biomaterials.2011.10.044

 7. Highly Efficient Capture of Circulating Tumor Cells by Using Nanostructured Silicon Substrates with Integrated Chaotic Micromixers

  Shutao Wang, Kan Liu, Jian Liu, Zeta T.-F. Yu, Xiaowen Xu, Libo Zhao, Tom Lee, Eun Kyung Lee, Jean Reiss, Yi-Kuen Lee, Leland W. K. Chung, Jiaoti Huang, Matthew Rettig, David Seligson, Kumaran N. Duraiswamy,* Clifton K.-F. Shen,* and Hsian-Rong Tseng
  Angewandte Chemie International Edition, 2011, 50, 3084-3088
  DOI: 10.1002/anie.201005853

 8. Delivery of Intact Transcription Factor by Using Self-Assembled Supramolecular Nanoparticles

  Yang Liu, Dr. Hao Wang, Dr. Ken-ichiro Kamei, Dr. Ming Yan, Kuan-Ju Chen, Qinghua Yuan, Prof. Linqi Shi, Prof. Yunfeng Lu, Prof. Hsian-Rong Tseng
  Angewandte Chemie International Edition, 2011, 50, 3058–3062
  DOI: 10.1002/anie.201005740

 9. A Rapid Pathway Toward a Superb Gene Delivery System: Programming Structural and Functional Diversity into a Supramolecular Nanoparticle Library.

  Hao Wang, Kan Liu, Kuan-Ju Chen, Yujie Lu, Shutao Wang, Wei-Yu Lin, Feng Guo, Ken-ichiro Kamei, Yi-Chun Chen, Minori Ohashi, Mingwei Wang, Mitch André Garcia, Xing-Zhong Zhao, Clifton K.-F. Shen, and Hsian-Rong Tseng
  ACS Nano, 2010, Article ASAP.
  DOI: 10.1021/nn101908e

 10. A digital microfluidic droplet generator produces self-assembled supramolecular nanoparticles for targeted cell imaging

  Kan Liu, Hao Wang, Kuan-Ju Chen, Feng Guo, Wei-Yu Lin, Yi-Chun Chen, Duy Linh Phung, Hsian-Rong Tseng, Clifton K-F Shen
  Nanotechnology, 2010, 21, 445603-445610
  DOI: 10.1088/0957-4484/21/44/445603

 11. A small MRI contrast agent library of gadolinium(III)-encapsulated supramolecular nanoparticles for improved relaxivity and sensitivity.

  Kuan-Ju Chen, Stephanie M. Wolahan, Hao Wang, Chao-Hsiung Hsu, Hsing-­‐Wei Chang, Lian-Pin Hwang, Mitch A. Garcia, Ziyue Karen Jiang, Lily Wu, Yung-Ya Lin, Hsian-Rong Tseng
  Biomaterials, 2011, 32 (8), 2160-2165
  DOI: 10.1016/j.biomaterials.2010.11.043

 12. Microfluidic Device for Robust Generation of Two-component Liquid-in-air Slugs With Individually-controlled Composition.

  Kan Liu, Yi-Chun Chen, Hsian-Rong Tseng, Clifton Kwang-Fu Shen, R. Michael van Dam
  Microfluidics and Nanofluidics, 2010
  DOI: 10.1007/s10404-010-0617-0
 13. Microfluidic-based 18F-labeling of Biomolecules for ImmunoPET.
  K. Liu, E. J. Lepin, M.-Wei. Wang, F. Guo, W.-Y. Lin, Y.-C. Chen, S. Olmal, M. E. Phelps, X.-Z. Zhao, H.-R. Tseng, R. M. Van Dam, A. M. Wu, C. K.-F. Shen
  Molecular Imaging, 2010 in press
 14. A Kinase Activity Radio Assay for Minute Patient Cancer Samples Using an Integrated Microfluidic and Solid State Beta Camera Platform.
  C. Fang, Y. Wang, N. Vu, W.-Y. Lin, Y.-T. Hsieh, L. Rubbi, M. E. Phelps, M. Muschen, Y.-M. Kim, A. F. Chatziioannou, H.-R. Tseng, T. G. Graeber
  Cancer Research, 2010 in press.
 15. Photothermal Effects of Supramolecular Assembled Gold Colloids for Targeted Treatment of Cancer Cells.

  Shutao Wang, Kuan-Ju Chen, Ting-Hsiang Wu, Hao Wang, Wei-Yu Lin, Minori Ohashi, Pei-Yu Chiou, Hsian-Rong Tseng
  Angew. Chem. Int. Ed., 2010, 49 (22), 3777-3781
  DOI: 10.1002/anie.201000062
 16. A Microfluidic Platform for Systems Pathology: Multiparameter Single-Cell Signaling Measurements of Clinical Brain Tumor Specimens.

  Jing Sun, Michael D. Masterman-Smith, Nicholas A. Graham, Jing Jiao, Jack Mottahedeh, Dan R. Laks, Minori Ohashi, Jason DeJesus, Ken-ichiro Kamei, Ki-Bum Lee, Hao Wang, Zeta T.F. Yu, Yi-Tsung Lu, Shuang Hou, Keyu Li, Max Liu, Nangang Zhang, Shutao Wang, Brigitte Angenieux, Eduard Panosyan, Eric R. Samuels, Jun Park, Dirk Williams, Vera Konkankit, David Nathanson, R. Michael van Dam, Michael E. Phelps, Hong Wu, Linda M. Liau, Paul S. Mischel, Jorge A. Lazareff, Harley I. Kornblum, William H. Yong, Thomas G. Graeber, Hsian-Rong Tseng
  Cancer Res. 2010.
  DOI: 10.1158/0008-5472.CAN-10-0076
 17. A differential cell capture assay for evaluating antibody interactions with cell surface targets.

  David J. Shermana, Vania E. Kenanovaa, Eric J. Lepina, Katelyn E. McCabea, Ken-ichiro Kameia, Minori Ohashia, Shutao Wanga, Hsian-Rong Tsenga, Anna M. Wua and Christian P. Behrenbruch
  Anal. Biochem. 2010, 401 (2), 173-181.
  DOI: 10.1016/j.ab.2010.02.01
 18. Microfluidic Image Cytometry for Quantitative Single-Cell Profiling of Human Pluripotent Stem Cells in Chemically Defined Conditions.

  Ken-ichiro Kamei, Minori Ohashi, Eric Gschweng, Quinn Ho, Jane Suh, Jinghua Tang, Zeta Tak For Yu, Amander T. Clark, April D. Pyle, Michael A. Teitell, Ki-Bum. Lee, Owen N. Witte, Hsian-Rong Tseng
  Lab Chip, 2010, 10, 1113 – 1119
  DOI: 10.1039/b922884e
 19. A small library of DNA-encapsulated supramolecular nanoparticles for targeted gene delivery

  Hao Wang, Kuan-Ju Chen, Shutao Wang, Minori Ohashi, Ken-ichiro Kamei, Jing Sun, Ji Hoon Ha, Kan Liu, Hsian-Rong Tseng
  Chem. Commun., 2010, 46, 1851 – 1853
  DOI: 10.1039/b923711a
 20. Selective Inhibition of Human Brain Tumor Cells Through Multifunctional Quantum- Dot-Based siRNA Delivery.

  Jongjin Jung, Aniruddh Solanki, Kevin A. Memoli, Ken-ichiro Kamei, Hiyun Kim, Michael A. Drahl, Lawrence J. Williams, Hsian-Rong Tseng, KiBum Lee
  Angew. Chem. Int. Ed., 2009, 49 (1), 103-107
  DOI: 10.1002/anie.200905126
 21. Integrated Microfluidic Reactors.

  Wei-Yu Lina, Yanju Wanga, Shutao Wanga, Hsian-Rong Tseng
  Nano Today, 2009, 4 (6), 470-481
  DOI: 10.1016/j.nantod.2009.10.007
 22. Three-Dimensional Nanostructured Substrates toward Efficient Capture of Circulating Tumor Cells.

  Shutao Wang, Hao Wang, Jing Jiao, Kuan-Ju Chen, Gwen E. Owens, Ken-ichiro Kamei, Jing Sun, David J. Sherman, Christian P. Behrenbruch, Hong Wu, Prof., Hsian-Rong Tseng
  Angew. Chem. Int. Ed., 2009, 48 (47), 8970-8973
  DOI: 10.1002/anie.200901668
 23. An Integrated Microfluidic Device for Large-Scale In Situ Click Chemistry Screening.

  Yanju Wang, Wei-Yu Lin, Kan Liu, Rachel J. Lin, Matthias Selke, Hartmuth C. Kolb, Nangang Zhang, Xing-Zhong Zhao, Michael E. Phelps, Clifton K. F. Shen, Kym F. Faull, Hsian-Rong Tseng
  Lab Chip, 2009, 9, 2281-2285
  DOI: 10.1039/b907430a
 24. A Supramolecular Approach for Preparation of Size-Controlled Nanoparticles.

  Hao Wang, Shutao Wang, Helen Su, Kuan-Ju Chen, Amanda Lee Armijo, Wei-Yu Lin, Yanju Wang, Jing Sun, Ken-ichiro Kamei, Johannes Czernin, Caius G. Radu, Hsian-Rong Tseng
  Angew. Chem. Int. Ed., 2009, 48 (24), 4344-4348
  DOI: 10.1002/anie.200900063
 25. Integrated Microfluidic Devices for Combinatorial Cell-Based Assays.

  Zeta Tak For Yu, Ken-ichiro Kamei, Hiroko Takahashi, Chengyi Jenny Shu, Xiaopu Wang, George Wenfu He, Robert Silverman, Caius G. Radu, Owen N. Witte, Ki-Bum Lee, Hsian-Rong Tseng
  Biomed. Microdevices, 2009, 11, 547-555
  DOI: 10.1007/s10544-008-9260-x
 26. An Integrated Microfluidic Culture Device for Quantitative Analysis of Human Embryonic Stem Cell.

  Ken-ichiro Kamei, Shuling Guo, Zeta Tak For Yu, Hiroko Takahashi, Eric Gschweng, Carol Suh, Xiaopu Wang, Jinghua Tang, Jami McLaughlin, Owen N. Witte, Ki-Bum Lee, Hsian-Rong Tseng
  Lab Chip, 2009, 9, 555-563
  DOI: 10.1039/b809105f
 27. A Dynamic Micromixer for Arbitrary Control of Disguised Chemical Selectivity.

  Karla K. Cotí, Yanju Wang, Wei-Yu Lin, Chia-Chun Chen, Zeta Tak For Yu, Kan Liu, Clifton K.-F. Shen, Matthias Selke, Anchi Yeh, Weixing Lu, Hsian-Rong Tseng
  Chem. Commun., 2008, 3426-3428
  DOI: 10.1039/b804530e
 28. Hydrodynamically Focused Stream as a Dynamic Template for Site-Specific Electrochemical Micropatterning of Conducting Polymers.

  Shuang Hou, Shutao Wang, Zeta T. F. Yu, Nicole Q. M. Zhu, Kan Liu, Jing Sun, Wei-Yu Lin, Clifton K.-F. Shen, Xiaohong Fang, Hsian-Rong Tseng
  Angew. Chem. Int. Ed., 2007, 47 (6), 1072-1075
  DOI: 10.1002/anie.200704264
 29. Individually Addressable Crystalline Conducting polymer Nanowires in a Microelectrode Sensor Array.

  Yanju Wang, Karla K Coti, Jun Wang, Maksudul M Alam, Jing-Jong Shyue, Weixing Lu, Nitin P Padture,Hsian-Rong Tseng
  Nanotechnology, 2007, 18, 424021
  DOI: 10.1088/0957-4484/18/42/424021
 30. A Microfluidic Platform for Sequential Ligand Labeling and Cell Binding Analysis.

  Guodong Sui, Cheng-Chung Lee, Ken-Ichiro Kamei, Hua-Jung Li, Jin-Yi Wang, Jun Wang, Harvey R. Herschman, Hsian-Rong Tseng
  Biomed Microdevices, 2007, 9 (3), 301-305
  DOI: 10.1007/s10544-006-9033-3
 31. Reactions in hand.

  Guodong Suia, Hsian-Rong Tseng
  Nano Today, 2006, 1 (3): 6-7
  DOI: 10.1016/S1748-0132(06)70066-4
 32. Solution-Phase Surface Modification in Intact Poly(dimethylsiloxane) Microfluidic Channels.

  Guodong Sui, Jinyi Wang, Chung-Cheng Lee, Weixing Lu, Stephanie P. Lee, Jeffrey V. Leyton, Anna M. Wu, Hsian-Rong Tseng
  Anal. Chem., 2006, 78 (15), 5543–5551
  DOI: 10.1021/ac060605z
 33. Integrated Microfluidics for Parallel Screening of an In Situ Click Chemistry Library.

  Jinyi Wang, Guodong Sui, Vani P. Mocharla, Rachel J. Lin, Michael E. Phelps, Hartmuth C. Kolb, Hsian-Rong Tseng
  Angew. Chem. Int. Ed., 2006, 45 (32), 5276-5281
  DOI: 10.1002/anie.200601677
 34. Electrochemical Fabrication of Conducting Polymer Nanowires in an Integrated Microfluidic System.

  Jun Wanga, Yuri L. Bunimovichb, Guodong Suia, Stavros Savvasa, Jinyi Wanga, Yaoyao Guoa, James R. Heath, Hsian-Rong Tseng
  Chem. Commun., 2006, 3075-3077
  DOI: 10.1039/b604426c
 35. Multistep Synthesis of a Radiolabeled Imaging Probe Using Integrated Microfluidics.

  Chung-Cheng Lee, Guodong Sui, Arkadij Elizarov, Chengyi Jenny Shu, Young-Shik Shin, Alek N. Dooley, Jiang Huang, Antoine Daridon, Paul Wyatt, David Stout, Hartmuth C. Kolb, Owen N. Witte, Nagichettiar Satyamurthy, James R. Heath, Michael E. Phelps, Stephen R. Quake, Hsian-Rong Tseng
  Science, 2005, 310 (5755), 1793 – 1796
  DOI: 10.1126/science.1118919
 36. Electrolyte-Gated Transistors Based on Conducting Polymer Nanowire Junction Arrays.

  Maksudul M. Alam, Jun Wang, Yaoyao Guo, Stephanie P. Lee, Hsian-Rong Tseng
  J. Phys. Chem. B, 2005, 109 (26), 12777–12784
  DOI: 10.1021/jp050903k
 37. Electrochemically Fabricated Polyaniline Nanoframework Electrode Junctions That Function as Resistive Sensors.

  Jun Wang, Samuel Chan, Richard R. Carlson, Yi Luo, Guanglu Ge, Ryan S. Ries, James R. Heath, Hsian-Rong Tseng
  Nano Letters, 2004, 4 (9), 1693–1697
  DOI: 10.1021/nl049114p

Prior to Pharmacology Appointment

 1. A 160-Kilobit Molecular Electronic Memory Patterned at 1011 Bits per Square Centimetre.

  Jonathan E. Green, Jang Wook Choi, Akram Boukai, Yuri Bunimovich, Ezekiel Johnston-Halperin, Erica DeIonno, Yi Luo, Bonnie A. Sheriff, Ke Xu, Young Shik Shin, Hsian-Rong Tseng, J. Fraser Stoddart, James R. Heath
  Nature, 2007, 445, 414-417
  DOI: 10.1038/nature05462
 2. Photoinduced Electron Flow in a Self-Assembling Supramolecular Extension Cable.

  Belén Ferrer, Guillaume Rogez, Alberto Credi, Roberto Ballardini, Maria Teresa Gandolfi, Vincenzo Balzani, Yi Liu‖, Hsian-Rong Tseng, J. Fraser Stoddart
  Proc. Natl. Acad. Sci. USA., 2006, 103 (49), 18411-18416.
  DOI: 10.1073/pnas.0606459103
 3. Supramolecular Self-Assembly of Dendronized Polymers: Reversible Control of the Polymer Architectures through Acid-Base Reactions.

  Ken C.-F. Leung, Paula M. Mendes, Sergei N. Magonov, Brian H. Northrop, Sangcheol Kim, Kaushik Patel, Amar H. Flood, Hsian-Rong Tseng, J. Fraser Stoddart
  J. Am. Chem. Soc., 2006, 128 (33), 10707–10715
  DOI: 10.1021/ja058151v
 4. Evaluation of Synthetic Linear Motor-molecule Actuation Energetics.

  Branden Brough, Brian H. Northrop, Jacob J. Schmidt, Hsian-Rong Tseng, Kendall N. Houk, J. Fraser Stoddart, Chih-Ming Ho
  Proc. Natl. Acad. Sci. USA., 2006, 103 (23), 8583-8588.
  DOI: 10.1073/pnas.0509645103
 5. Infrared Spectroscopic Characterization of [2]Rotaxane Molecular Switch Tunnel Junction Devices.

  Erica DeIonno, Hsian-Rong Tseng, Desmond D. Harvey, J. Fraser Stoddart, James R. Heath
  J. Phys. Chem. B, 2006, 110 (15), 7609–7612
  DOI: 10.1021/jp0607723
 6. A Comparison of Shuttling Mechanisms in Two Constitutionally Isomeric Bistable Rotaxane-Based Sunlight-Powered Nanomotors.

  Vincenzo Balzani, Miguel Clemente-León, Alberto Credi, Monica Semeraro, Margherita Venturi, Hsian-Rong Tseng, Sabine Wenger, Sourav Saha, J. Fraser Stoddart
  Aust. J. Chem., 2006, 59 (3), 193-206
  DOI: 10.1071/CH06019
 7. A Soliton Phenomenon in Langmuir Monolayers of Amphiphilic Bistable Rotaxanes.

  Paula M. Mendes, Weixing Lu, Hsian-Rong Tseng, Sam Shinder, Takahiro Iijima, Masaaki Miyaji, Charles M. Knobler, J. Fraser Stoddart
  J. Phys. Chem. B, 2006, 110 (9), 3845–3848
  DOI: 10.1021/jp058287f
 8. Structural Evidence of Mechanical Shuttling in Condensed Monolayers of Bistable Rotaxane Molecules.

  Kasper Nørgaard, Bo W. Laursen, Sune Nygaard, Kristian Kjaer, Hsian-Rong Tseng, Amar H. Flood, J. Fraser Stoddart, Thomas Bjørnholm
  Angew. Chem. Int. Ed., 2005, 44 (43), 7035-7039
  DOI: 10.1002/anie.200501538
 9. A Reversible Molecular Valve.

  Thoi D. Nguyen, Hsian-Rong Tseng, Paul C. Celestre, Amar H. Flood, Yi Liu, J. Fraser Stoddart, Jeffrey I. Zink
  Proc. Natl. Acad. Sci. USA., 2005, 102 (29), 10029-10034
  DOI: 10.1073/pnas.0504109102
 10. A Photoactive Molecular Triad as a Nanoscale Power Supply for a Supramolecular Machine.

  Sourav Saha, Erik Johansson, Amar H. Flood, Hsian-Rong Tseng, Jeffrey I. Zink, J. Fraser Stoddart
  Chem. Eur. J., 2005, 11 (23), 6846-6858
  DOI: 10.1002/chem.200500371
 11. Linear Artificial Molecular Muscles

  Yi Liu, Amar H. Flood, Paul A. Bonvallet, Scott A. Vignon, Brian H. Northrop, Hsian-Rong Tseng, Jan O. Jeppesen, Tony J. Huang, Branden Brough, Marko Baller, Sergei Magonov, Santiago D. Solares, William A. Goddard, Chih-Ming Ho, J. Fraser Stoddart
  J. Am. Chem. Soc., 2005, 127 (27), 9745–9759
  DOI: 10.1021/ja051088p
 12. Structures and Properties of Self-Assembled Monolayers of Bistable [2]Rotaxanes on Au (111) Surfaces from Molecular Dynamics Simulations Validated with Experiment.

  Seung Soon Jang, Yun Hee Jang, Yong-Hoon Kim, William A. Goddard III, Amar H. Flood, Bo W. Laursen, Hsian-Rong Tseng, J. Fraser Stoddart, Jan O. Jeppesen, Jang Wook Choi, David W. Steuerman, Erica DeIonno, James R. Heath
  J. Am. Chem. Soc., 2005, 127 (5), 1563–1575
  DOI: 10.1021/ja044530x
 13. The Role of Physical Environment on Molecular Electrochemical Switching.

  Amar H. Flood, Andrea J. Peters, Scott A. Vignon, David W. Steuerman, Hsian-Rong Tseng, Seogshin Kang, James R. Heath, J. Fraser Stoddart
  Chem. Eur. J., 2004, 10 (24), 6558-6564
  DOI: 10.1002/chem.200401052
 14. Molecular-Mechanical Switch-Based Solid-State Electrochromic Devices.

  David W. Steuerman, Hsian-Rong Tseng, Andrea J. Peters, Amar H. Flood, Jan O. Jeppesen, Kent A. Nielsen, J. Fraser Stoddart, James R. Heath
  Angew. Chem. Int. Ed., 2004, 43 (47), 6486-6491
  DOI: 10.1002/anie.200461723
 15. A Nanomechanical Device Based on Linear Molecular Motors.

  Tony Jun Huang, Branden Brough, Chih-Ming Ho, Yi Liu, Amar H. Flood, Paul A. Bonvallet, Hsian-Rong Tseng, and J. Fraser Stoddart, Marko Baller, Sergei Magonov
  Appl. Phys. Lett., 2004, 85 (22), 5391-5393
  DOI: 10.1063/1.1826222
 16. Complete Charge Pooling is Prevented in Viologen-Based Dendrimers by Self-Protection.

  Filippo Marchioni, Margherita Venturi, Paola Ceroni, Vincenzo Balzani, Martin Belohradsky, Arkadij M. Elizarov, Hsian-Rong Tseng, J. Fraser Stoddart
  Chem. Eur. J., 2004, 10 (24), 6361-6368
  DOI: 10.1002/chem.200400747
 17. Controllable Donor-Acceptor Neutral [2]Rotaxanes.

  Takahiro Iijima, Scott A. Vignon, Hsian-Rong Tseng, Thibaut Jarrosson, Jeremy K. M. Sanders, Filippo Marchioni, Margherita Venturi, Emanuela Apostoli, Vincenzo Balzani, J. Fraser Stoddart
  Chem. Eur. J., 2004, 10 (24), 6375-6392
  DOI: 10.1002/chem.200400651
 18. Powering a Supramolecular Machine with a Photoactive Molecular Triad.

  Sourav Saha, L. Erik Johansson, Amar H. Flood, Hsian-Rong Tseng, Jeffrey I. Zink, J. Fraser Stoddart
  Small, 2004, 1 (1), 87-90
  DOI: 10.1002/smll.200400055
 19. Mechanical Shuttling of Linear Motor-Molecules in Condensed Phases on Solid substrates.

  Tony Jun Huang, Hsian-Rong Tseng, Lin Sha, Weixing Lu, Branden Brough, Amar H. Flood, Bi-Dan Yu, Paul C. Celestre, Jane P. Chang, J. Fraser Stoddart, Chih-Ming Ho
  Nano Letters, 2004, 4 (11), pp 2065–2071
  DOI: 10.1021/nl035099x
 20. Switchable Neutral Bistable Rotaxanes.

  Scott A. Vignon, Thibaut Jarrosson, Takahiro Iijima, Hsian-Rong Tseng, Jeremy K. M. Sanders, J. Fraser Stoddart
  J. Am. Chem. Soc., 2004, 126 (32), 9884–9885
  DOI: 10.1021/ja048080k
 21. Langmuir and Langmuir-Blodgett Films of Amphiphilic Bistable Rotaxanes.

  Isaac C. Lee and Curtis W. Frank, Tohru Yamamoto, Hsian-Rong Tseng, Amar H. Flood, J. Fraser Stoddart, Jan O. Jeppesen
  Langmuir, 2004, 20 (14), 5809–5828
  DOI: 10.1021/la0361518
 22. Molecular Shuttles Based on Tetrathiafulvalene Units and 1,5-Dioxynaphthalene Ring Systems.

  S. Kang, S. A. Vignon, H.-R. Tseng, J. F. Stoddart
  Chem. Eur. J. 2004, 10 (10), 2555-2564
  DOI: 10.1002/chem.200305725
 23. Helical Chirality in Donor-Acceptor Catenanes.

  Scott A. Vignon, Jason Wong, Hsian-Rong Tseng, J. Fraser Stoddart
  Org. Lett. 2004, 6 (7), 1095-1098
  DOI: 10.1021/ol0364881
 24. An Operational Supramolecular Nanovalve.

  J. Am. Chem. Soc. 2004, 126 (11), 3370-3371
  DOI: 10.1021/ja039424u
 25. Polyvalent Scaffolds. Counting the Number of Seats Available for Eosin Guest Molecules in Viologen-Based Host Dendrimers

  Filippo Marchioni, Margherita Venturi, Alberto Credi, Vincenzo Balzani, Martin Belohradsky, Arkadij M. Elizarov, Hsian-Rong Tseng, J. Fraser Stoddart
  J. Am. Chem. Soc. 2004, 126 (2), 568-573
  DOI: 10.1021/ja037318m
 26. The Metastability of an Electrochemically Controlled Nanoscale Machine on Gold Surfaces.

  Hsian-Rong Tseng, Dongmin Wu, Nicholas Xuanlai Fang, Xiang Zhang, J. Fraser Stoddart
  ChemPhysChem 2004, 5 (1), 111-116
  DOI: 10.1002/cphc.200300992
 27. Redox-Controllable Amphiphilic [2]Rotaxanes.

  Tsian-Rong Tseng, Scott A. Vignon, Paul C. Celestre, Julie Perkins, Jan O. Jeppesen, Alberto Di Fabio, Roberto Ballardini, M. Teresa Gandolfi, Margherita Venturi, Vincenzo Balzani, J. Fraser Stoddart
  Chem. Eur. J. 2004, 10 (1), 155-172
  DOI: 10.1002/chem.200305204
 28. The Molecule-Electrode Interfaces in Single-Molecule Transistors.

  Hongbin Yu, Yi Luo, Kristen Beverly, J. Fraser Stoddart, Hsian-Rong Tseng, James R. Heath
  Angew. Chem. Int. Ed. 2003, 115 (46), 5884-5889
 29. Surface confined pseudorotaxanes with electrochemically controllable complexation properties.

  Martin R. Bryce, Graeme Cooke, Florence M. A. Duclairoir, Phillip John, Dmitrii F. Perepichka, Neil Polwart, Vincent M. Rotello, J. Fraser Stoddart, Hsian-Rong Tseng
  J. Mater. Chem., 2003, 13, 2111-2117
  DOI: 10.1039/b306274k
 30. Redox-Induced Ring Shuttling and Evidence for Folded Structures in Long and Flexible Two-Station Rotaxanes.
  T. Yamamoto, H.-R. Tseng, J. F. Stoddart, V. Balzani, A. Credi, F. Marchioni, M. Venturi
  Collect. Czech. Chem. Comm. 2003, 68, 1488-1514.
 31. Toward Chemically Controlled Nanoscale Molecular Machinery

  Hsian-Rong Tseng, Scott A. Vignon, J. Fraser Stoddart

  Angew. Chem. Int. Ed. 2003, 42, 1491-1495
 32. Single-Walled Carbon Nanotube Based Molecular Switch Tunnel Junctions.

  Michael R. Diehl, David W. Steuerman, Hsian-Rong Tseng, Scott A. Vignon, Alexander Star, Paul C. Celestre, J. Fraser Stoddart, James R. Heath
  ChemPhysChem 2003, 4 (12), 1335-1339.
  DOI: 10.1002/cphc.200300871
 33. Dynamic Chirality: Keen Selection in the Face of Stereochemical Diversity in Mechanically Bonded Compounds.

  Hsian-Rong Tseng, Scott A. Vignon, Paul C. Celestre, J. Fraser Stoddart, Andrew J. P. White, David J. Williams
  Chem. Eur. J. 2002, 8, 5170-5183.
  DOI: 10.1002/chem.200390057
 34. Photoinduced Electron Transfer in a Triad That Can Be Assembled/Disassembled by Two Different External Inputs. Toward Molecular-Level Electrical Extension Cables.


  Roberto Ballardini, Vincenzo Balzani, Miguel Clemente-León, Alberto Credi, Maria Teresa Gandolfi, Eléna Ishow, Julie Perkins, J. Fraser Stoddart, Hsian-Rong Tseng, Sabine Wenger
  J. Am. Chem. Soc., 2002, 124 (43), 12786–12795.
  DOI: 10.1021/ja025813x
 35. Two-Dimensional Molecular Electronics Circuits.

  Yi Luo, C. Patrick Collier, Jan O. Jeppesen, Kent A. Nielsen, Erica DeIonno, Greg Ho, Julie Perkins, Hsian-Rong Tseng, Tohru Yamamoto, J. Fraser Stoddart, James R. Heath
 36. ChemPhysChem 2002, 3 (6), 519-525.
  DOI: 10.1002/1439-7641(20020617)3:6<519::AID-CPHC519>3.0.CO;2-2

 37. Chemical synthesis gets a fillip from molecular recognition and self-assembly processes.

  J. Fraser Stoddart, Hsian-Rong Tseng
  PNAS 2002 , 99 (8), 4797-4800.
  DOI: 10.1073/pnas.052708999
 38. Regioselective Substitution Reactions of Zinc Sulfolenylates.

  Ta-shue Choua, Hsien-Jung Tseng
  Tetrahedron Letts. 2000, 36 (39), 7105-7108
  DOI: 10.1016/0040-4039(95)01508-F
 39. Umpolung of carbon-sulfur bonds. Novel synthesis of substituted allenes from propargylic dithioacetals.

  Hsian-Rong Tseng, Chin-Fa Lee, Lian-Ming Yang, and Tien-Yau Luh
  J. Org. Chem., 1999, 64 (23), pp 8582–8587.
  DOI: 10.1021/jo991032b
 40. Novel Coupling Reaction of Dithioacetals with Organocuprate Reagents. Propargylic Dithioacetal as an Allene-1,3-Zwitterion Synthon.

  Hsian-Rong Tseng, Tien-Yau Luh
  J. Org. Chem., 1997, 62 (14), 4568–4569.
  DOI: 10.1021/jo970700v
 41. Synthesis and Transannular Reactions of a Polycylic Compound Containing Three Parallel Face-to-Face Double Bonds.

  Cheng-Tung Lin, Nae-Jen Wang, Hsien-Zong Tseng, Teh-Chang Chou
  J. Org. Chem., 1997, 62 (14), 4857–4861
  DOI: 10.1021/jo970299c
 42. Propargylic Dithioacetal as an Allene 1,3-Dication Synthon. Nickel-Catalyzed Cross-Coupling Reactions of Propargylic Dithioacetals with Grignard Reagents.

  Hsian-Rong Tseng, Tien-Yau Luh
  J. Org. Chem., 1996, 61 (24), 8685–8686.
  DOI: 10.1021/jo961514c
 43. Reactions of Geminal Dication Synthons with Geminal Dianionic Species. Cross Coupling of Benzylic Dithioacetals with Nickela-Bimetallic Reagents.

  Hsien-Rong Tseng, Tien-Yau Luh
  Organometallics, 1996, 15 (13), pp 3099–3101
  DOI: 10.1021/om9601108